Curs de Contabilitate și 1C pentru începători

Curs de Contabilitate și 1C pentru începători

13 May
Monday 17:30
Str. Albișoara 42/1, Keystone
5590–5990 lei
Add to favorites

Te salutăm,

Cursul de Contabilitate și 1C pentru începători. Exemple practice 85%  vine să răspundă unei provocări comune întâlnite de mulți consumatori: gestionarea eficientă a finanțelor personale și profesionale. Prin studii de caz și exemple practice, cursul își propune să ofere participanților abilitățile și cunoștințele necesare pentru a utiliza software-ul contabil 1C versiunea 8 în automatizarea procesului contabil, contribuind astfel la soluționarea problemei consumatorilor în ceea ce privește administrarea eficientă a resurselor financiare. Este un pas esențial pentru cei care aspiră să-și dezvolte o carieră în domeniul contabilității și să ofere soluții practice pentru nevoile financiare ale comunității. 

Detalii curs:

Durata: 2,5 luni, 120 ore, întâlniri de 3 ori pe săptămână-luni, miercuri și vineri, ora 17:30-20:30.

Formatori: Sergiu Rumleanschi - expert în domeniul financiar-bancar, fiscal și contabil, cu 20 ani de experiență.

Angela Chișlaru - expert contabil, doctor, conferențiar universitar USM

Când: din 13 mai 2024.

 

Agenda evenimentului:

TEMA 1. ESENŢA ŞI CONŢINUTUL CONTABILITĂŢII  (4 ore academice)

l.1. Caracteristica generală a contabilităţii;

1.2. Reglementarea normativă a contabilității;

1.3. Principiile contabilităţii;

1.4. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune.

TEMA 2. OBIECTUL ȘI METODA CONTABILITĂȚII (6 ore academice)

2.1. Obiectul contabilității;

2.2. Activele entității şi clasificarea lor;

2.3. Pasivele entității şi clasificarea lor;

2.4. Cheltuielile şi veniturile entității;

2.5. Metoda contabilităţii și elementele acesteia.

TEMA 3.  BILANŢUL (4 ore academice)

3.1. Esenţa generalizării de bilanţ;

3.2. Structura bilanţului. Conţinutul posturilor de bilanţ;

3.3. Conţinutul faptelor economice care nu modifică totalul bilanţului;

3.4. Conţinutul faptelor economice care modifică totalul bilanţului.

TEMA 4. SISTEMUL DE CONTURI ȘI DUBLA ÎNREGISTRARE A FAPTELOR ECONOMICE (6 ore academice)

4.1. Noţiunea, necesitatea şi structura conturilor;

4.2. Conturi de activ şi de pasiv;

4.3. Dubla înregistrare a faptelor economice;

4.4. Corespondenţa conturilor. Noţiunea şi tipurile de formule contabile;

4.5. Evidenţa sintetică şi analitică.

TEMA 5.  CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE, NECORPORALE ȘI A ACTIVELOR BIOLOGICE IMOBILIZATE (6 ore)

5.1. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuție;

5.2. Contabilitatea mijloacelor fixe și a amortizării acestora, inclusiv transmiterea în locațiune, reparația, deservirea și ieșirea din uz;

5.3 Contabilitatea imobilizărilor necorporale;

5.4. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;

TEMA 6.  CONTABILITATEA STOCURILOR (6 ore academice)

6.1. Contabilitatea materialelor;

6.2. Contabilitatea activelor biologice circulante;

6.3. Contabilitatea combustibilului, anvelopelor și acumulatoarelor;

6.4. Contabilitatea obiectelor de mica valoare şi scurtă durată;

6.5. Contabilitatea produselor și producției în curs de execuție;

6.6. Contabilitatea mărfurilor;

TEMA 7.  CONTABILITATEA NUMERARULUI (6 ore academice)

7.1. Contabilitatea operațiunilor cu numerarul în casierie. Registrul de casă;

7.2. Contabilitatea numerarului la conturile curente în monedă națională;

7.3. Contabilitatea numerarului la conturile bancare speciale;

7.4. Prelucrarea extrasului bancar;

TEMA 8  CONTABILITATEA CREANȚELOR (4 ore academice)

8.1. Contabilitatea creanțelor comerciale;

8.2. Contabilitatea creanțelor bugetului;

8.3. Contabilitatea creanțelor cu personalul. Contabilitatea altor creanțe.

8.4. Facturi fiscale de livrare. factutura. Comanda online.

TEMA 9. CONTABILITATEA DATORIILOR FINANCIARE ȘI COMERCIALE (4 ore academice)

9.1. Contabilitatea creditelor bancare și a împrumuturilor;

9.2. Modul de calculare şi de evidență a costurilor îndatorării aferente împrumuturilor;

9.3. Informația privind împrumuturile contractate

9.4. Contabilitatea datoriilor comerciale.

TEMA 10. CONTABILITATEA DATORIILOR FAȚĂ DE BUGET (8 ore academice)

10.1. Serviciul fiscal electronic de stat

10.2. Contul curent si detaliat al contribuabilului

10.3. Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea operațională

10.4. Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător

10.5. Contabilitatea impozitului pe venit reținut la sursa de plată

10.6. Contabilitatea taxei pe valoare adăugată

10.7. Contabilitatea taxelor locale

10.8. Contabilitatea altor impozite și taxe

10.9. Completarea Declarației IPC21, IALS21, IRM19, SIMM20, VEN12, TVA12, TL13, BIJ17, TFD19

TEMA 11. CONTABILITATEA DATORIILOR FAŢĂ DE PERSONAL  PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII  (8 ore academice)

11.1. Documentele primare și centralizatoare privind munca prestată și lucrările executate;

11.2. Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii;

11.3. Modul de determinare a indemnizației privind concediul anul de odihnă;

11.4. Modul de determinare a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă.

11.5. Completarea Declarației IPC21, IALS21, IRM19

TEMA 12. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR (8 ore academice)

12.1. Contabilitatea costului vânzărilor și a veniturilor din vânzări;

12.2. Contabilitatea veniturilor anticipate curente;

12.3. Contabilitatea cheltuielilor de distribuire;

12.4. Contabilitatea cheltuielilor administrative;

12.5. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor din vânzarea altor active circulante și activelor imobilizate.

12.6. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la final de an

TEMA 13. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU(6 ore academice)

13.1. Capitalul social

13.2. Capitalul de rezervă și suplimentar

13.3. Rezervele

13.4. Formarea și distribuirea profitului net

13.5. Calculul și repartizarea dividendelor

TEMA 14. COMPONENȚA, CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI NOTELE EXPLICATIVE (12 ore academice)

14.1. Caracteristica generală şi componența situațiilor financiare;

14.2. Reguli generale privind întocmirea situațiilor financiare;

14.3. Baza legislativ- normativă privind elaborarea notelor explicative la situațiile financiare

14.4. Elaborarea notelor explicative la situațiile financiare;

14.5. Schiță-model a unei note explicative la situațiile financiare.

14.6. Aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare, notelor explicative, inclusiv și reformarea bilanțului.

TEMA 15. COMPLETAREA SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PERDERI 2 ore academice

TEMA 16. ASPECTELE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE (6 ore academice)

16.1. Noțiunea de costuri și componența acestora;

16.2. Contabilitatea activităților auxiliare;

16.3. Contabilitatea costurilor indi¬recte de producție;

16.4. Contabilitatea activității de bază.

TEMA 17. POLITICILE CONTABILE (4 ore academice)

17.1. Baza legislativ- normativă privind elaborarea politicilor contabile;

17.2. Metodologia elaborării politicilor contabile în cadrul entității;

17.3. Schiță-model a unei politici contabile

 

Total ore- 96

 

MODUL 2 AUTOMATIZAREA ȚINERII EVIDENȚEI CONTABILE ÎN SOFTUL CONTABIL 1C versiunea 8

TEMA 1: INTRODUCERE ÎN 1C (4 ore academice)

1.1. Descrierea generală a 1C versiunea 8.3

1.2. Completarea datelor companiei în 1C si a indicatorilor

1.3. Introducerea soldurilor inițiale

1.4. Lucrul cu fiecare element

TEMA 2 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C (2 ore academice)

2.1. Emiterea actului de punere în funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale

2.2. Calculul amortizării imobilizărilor corporale și necorporale. Emiterea borderoului amortizării mijloacelor fixe

2.3. Elaborarea actului de casare a imobilizărilor corporale și necorporale, inclusiv vânzarea

TEMA 3 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

3.1. Emiterea actului de punere în funcțiune și casare a materialelor și OMVSD

3.2. Emiterea actului de casare a materialelor și OMVSD

3.3. Calculul costurilor de producere

3.4. Completarea actului de achiziție a mărfurilor

3.5. Emiterea balanței de verificare și a registrelor contabile

3.6. Casarea și vânzarea stocurilor

TEMA 4 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

4.1. Emiterea decontului de avans

4.2. Emiterea ordinului de plată și dispoziției de încasare

4.3. Emiterea registrului de casă

4.4. Prelucrarea extrasului bancar

4.5. Pomparea extrasului bancar automat în 1C

4.6. Emiterea facturilor fiscale și registrului de livrări

4.7. Emiterea balanței de verificare și registrelor contabile

TEMA 5 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

5.1. Emiterea balanței de verificare și registrelor contabile

5.2. Emiterea contului de plată

5.3. E-factura. Încărcarea și descărcarea facturilor în 1C de pe platforma servicii.fisc.md

TEMA 6 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

6.1Înregistrarea împrumuturilor

6.2. Emiterea registrelor contabile

6.3. Emiterea balanțelor de verificare

TEMA 7 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

7.1. Generarea tuturor rapoartelor fiscale în 1C și pomparea lor pe platforma www.servicii.fisc.md

TEMA 8 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

8.1. Completarea fișei personale a angajatului

8.2. Emiterea tabelului de pontaj

8.3. Emiterea borderoului de calcul a salariului

8.4. Emiterea listei de plată

8.5. Generarea registrului de evidență a retribuțiilor

8.6. Generarea fișelor de calcul

8.7. Generarea calculului concediului în 1C

8.8. Generarea a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă în 1C

 

TEMA 9 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

9.1.Generarea rezultatului financiar (închiderea conturilor de venituri și cheltuieli)

9.2. Generarea actului de verificare cu agenții economici

9.3. Generarea balanței de verificare anuală

9.4. Închiderea conturilor la final de an

 

TEMA 10 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

10.1. Generarea Situațiilor Financiare în 1C

10.2. Verificarea conturilor contabile cu situațiile financiare generate automat

 

TEMA 11 APLICABILITATEA PRACTICĂ ÎN 1C  (2 ore academice)

11.1 Formarea documentelor și registrelor aferente situației de Profit și Pierderi

11.2. Generarea operațiunilor manuale  Total ore- 24

 

Investiția ta este un pas mic pentru o schimbare mare:

5 990 MDL - fizic

5 590 MDL - online

 

Cu sinceritate,

Echipa Vioser Tax Trainings

P.S. Oportunitatea de a face networking cu unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu te va ajuta enorm în drumul tău spre o carieră de succes!

                        VIOSER- Misiuni îndeplinite la SUPERLATIV

                              Succesul nostru este succesul vostru!!!